Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym www.magdalenamol.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje:
Sprzedawca, producent – to Euro BDW Błażej Derencz z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Seleny 2, posługujący się numerem Nip: 844-211-29-41 i Regonem: 220551250.
Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
Sklep, serwis – to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.magdalenamol.com
Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez Producenta do sprzedaży detalicznej oznaczone znakami towarowymi „Magdalena Mól”.
Cena –to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.magdalenamol.com. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).
Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.
Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Warunki techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu chrome, firefox, edge, opera, safari;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

- włączona obsługa plików cookies.

III. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień


1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

- wybraniu Produktu/Produktów będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

- w oknie Koszyka kliknięcie przycisku „Zamawiam”;

- poprawnym wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu poprzez wpisanie danych Odbiorcy Zamówienia oraz adresu Dostawy;

- wybranie sposobu Dostawy Produktu;

- wybranie jednego z możliwych sposobów płatności oraz opłacić Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych.

2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


III. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta jedynie według poniższych możliwości:
- przelewem natychmiastowym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;

- kartą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

- za pośrednictwem konta PayPal;

- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko Klienta
- numer Zamówienia

Należność należy przelać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
05 2530 0008 2049 1033 3523 0001

Euro BDW Błażej Derencz, ul. Seleny 2, 80-299 Gdańsk

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym;

- uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku płatności elektronicznych lub kartą;

- zaksięgowania i potwierdzenia wpłaty na koncie PayPal Sprzedawcy

IV Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,

- zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

- gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest rachunkiem lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

V. Dostawa zamówionego Towaru


1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy jeżeli adres dostawy znajduje się w Polsce, lub w formie listu poleconego za pośrednictwem Poczty Polskiej jeżeli adres dostawy jest poza granicami Polski.

2. Terminy wysyłki za pośrednictwem Dostawcy są opisane przy opisie każdego z produktów. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego produktu, obowiązuje najdłuższy termin wskazany w opisie.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu przy każdym z oferowanych Produktów.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru


1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Zwracany lub wymieniany Towar:
- powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
- powinien być kompletny,
- posiadać metki i zabezpieczenia,
- nie może nosić śladów użytkowania.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej metody płatności jaka została użyta przez Klienta przy pierwotnej płatności.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.

7. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.

8. Towar wykonany na specjalne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi ani wymianie.

VII. Reklamacja towaru


1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:
Euro BDW Błażej Derencz
ul. Seleny 2
80-299 Gdańsk


3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze marketingowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora w celu dostawy Zamówienia

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

X. Postanowienia końcowe


1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl